1

 

PRPKRU (2 ธันวาคม 2563) งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ASIA CHINA EDUCATION AND CULTURE ASSOCIATION (ACEC Association) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Belt and Road 2020 "Toward Educational Cooperation and Regional Development" CUM INNOSTRE 2020 ภายใต้โครงการ One Belt One Road of China หัวข้อเรื่อง “สู่ความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาภูมิภาค” โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.อนุศรา สาวังชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้มีการจัดขึ้นในรูปแบบ On Site และ Online สตรีมมิ่งถ่ายทอดสด ในการนี้มีวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) ได้แก่ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บรรยายหัวข้อ “Business and Tourism Recovery” / Mr. Clive Roberts บรรยายหัวข้อ “University Collaborative Program” ตลอดจนมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ประเทศจีน / มาเลเซีย / และฟิลิปปินส์ ร่วมบรรยาย

 

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือกับประเทศจีน (One Belt One Road) ซึ่งได้มีการรวบรวม Keynote Speaker จากหน่วยงานการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และประเทศในอาเซียน บรรยายถึงแนวทางการพัฒนาภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ในบริบทของการกระตุ้นและฟื้นฟูจาก Covid-19 โดยอาศัยความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นแกนหลักของการพัฒนา ทั้งนี้ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ACEC Association ได้ประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังขยายแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะในบริบทของการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และแนวทางที่สามารถนำมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นโดยเฉพาะการศึกษา และธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจในการผลักดันภูเก็ตสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน”

 

4 1813icec china dec 202096