ชื่อส่วนงาน

ภาษาไทย : งานกิจการต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ : The Office of International Affairs

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสู่ความสำเร็จระดับสากล

พันธกิจ

  1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
  2. ส่งเสริมบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากล
  3. สร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
  4. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ